Belangrijke Informatie

Het is belangrijk dat u de onderstaande informatie leest. U zult er alle wettelijke kennisgevingen vinden die relevant zijn voor de informatie op deze website.

Dimensional Fund Advisors Ltd. wordt op deze website ook soms Dimensional Ltd. genoemd.

Verantwoordelijkheid voor deze website

Dimensional Fund Advisors Ltd. beheert deze website en is er verantwoordelijk voor op basis van de onderstaande algemene voorwaarden.
Belangrijke wettelijke informatie

Dimensional Fund Advisors Ltd. is geautoriseerd en staat onder het toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA-registratienummer: 150100). Het bedrijf is geregistreerd in Engeland en Wales met bedrijfsnummer 02569601 en btw-nummer 577327607. De statutaire zetel van Dimensional Fund Advisors Ltd. is 20 Triton Street, London, NW1 3BF, Verenigd Koninkrijk. Dimensional Fund Advisors Ltd. is een dochterbedrijf van Dimensional Fund Advisors.

Bevestiging van het wettelijk statuut van Dimensional Fund Advisors Ltd. vindt u op de website van de Financial Conduct Authority op http://www.fca.org.uk/register.

Het materiaal op deze website is uitsluitend gericht aan natuurlijke en rechtspersonen van een rechtsgebied of land waar de toegang tot de hier vermelde informatie en het gebruik ervan niet indruisen tegen de lokale wet- of regelgeving. Personen die deze website openen, moeten bijgevolg informatie inwinnen over deze beperkingen en de beperkingen naleven.

Niets op deze website is of vormt een onderdeel van een aanbod om aandelen, deelbewijzen of andere belangen ('aandelen') in de hier vermelde beleggingen uit te geven of te verkopen, of de promotie van een aanbod om erop in te schrijven of ze te kopen. Het is verboden om de informatie op deze website te behandelen als een aanbod van promotie:

 • in een rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of een dergelijke promotie indruist tegen het plaatselijk recht;
 • aan een persoon, indien het aanbod of de promotie onwettig zou zijn;
 • als de persoon die het aanbod of verzoek doet, daartoe niet gerechtigd is.

Deze website mag ook niet worden beschouwd als de basis voor een contract voor aandelen, noch mag men op deze website vertrouwen in verband hiermee.

Aanvragen voor een belegging in een product dat op deze website wordt vermeld, dienen uitsluitend te worden gebaseerd op de documentatie van de specifieke belegging. Vraag hiervoor raad aan uw beleggingsadviseur. Als u twijfels hebt over de informatie op deze website, aarzel dan niet om ons te bellen op +44 (0) 20 3033 3300. U kunt ook een professionele financieel adviseur raadplegen.

Risico's van beleggen

Houd altijd rekening met de onderstaande waarschuwingen.

 • Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige resultaten.
 • Bij een bank is uw geld veilig. Beleggen op de markt gaat daarentegen gepaard met een zeker risico. Overweeg dit risico, voordat u beslist om uw kapitaal te beleggen.
 • De waarde van beleggingen en inkomsten eruit kunnen dalen of stijgen. Mogelijk krijgt u uw inleg niet helemaal terug. Neem niets aan over mogelijke inkomsten of mogelijk rendement op basis van gegevens op deze website.
 • Tenzij er uitsluitend in het Verenigd Koninkrijk wordt belegd, is er voor alle fondsen een valutarisico. Wisselkoersschommelingen kunnen een reden zijn voor een stijging of daling van de beleggingen en kunnen ook leiden tot een daling of een stijging van de inkomsten uit beleggingen.
 • Voor vastrentende fondsen is het actuele rendement een aanwijzing van de huidige inkomsten. Het rendement bij verkoop is een betere voorstelling voor de lange termijn en houdt rekening met verwachte kapitaalaflossingen en betaalde rente. Zowel het rendement als het kapitaal van het fonds kan fluctueren.

De waarde van aandelen en de inkomsten eruit kunnen dalen of stijgen ten gevolge van markt- en valutaschommelingen. Mogelijk krijgt u niet de hele inleg terug. De mogelijkheid om te beleggen in een individuele spaarrekening (ISA) of een regeling voor persoonlijke belegging in aandelen (PEP), hangt af van individuele omstandigheden en kan in de toekomst bij wet worden gewijzigd. Veronderstellingen inzake belastingen kunnen veranderen als de wet verandert. De waarde van belastingvoordelen zal afhangen van uw persoonlijke omstandigheden. Wij raden u sterk aan om specifiek belastingadvies in te winnen. Sommige van deze fondsen kunnen beleggen in sectoren met hoge volatiliteit. Beleggen in de effecten van kleinere bedrijven gaat gepaard met meer risico dan een belegging in grotere bedrijven. Daarnaast is er ook het risico van gebrek aan liquiditeit (het kan moeilijker zijn om de effecten te kopen en te verkopen). Vaak is het niet mogelijk om een vrije verkoopwaarde te verkrijgen voor niet-genoteerde effecten. Materiaal gerelateerd aan de beleggingen die op deze website zijn vermeld, moet worden gelezen in samenhang met een prospectus (beschikbaar via deze website) waarin de kosten, vergoedingen en risico's worden beschreven. Lees het prospectus aandachtig voordat u belegt.

Dimensional Fund Advisors Ltd., haar werknemers, gelieerde bedrijven en/of hun raden van bestuur kunnen al dan niet aandelen houden of een positie hebben in de beleggingen die op deze website worden vermeld.

Sommige van de theorieën over portefeuillebeheer beschreven op deze website, zijn hier en daar opgenomen via verwijzing naar academici die een belang hebben bij Dimensional Fund Advisors Ltd. en/of de wereldwijde groep van Dimensional-bedrijven.

Cookies

Een cookie is een stukje informatie dat op de vaste schijf van uw pc wordt opgeslagen door de internetserver. Als u bevestigt dat u deze algemene voorwaarden hebt gelezen en ze accepteert, zal een cookie worden geplaatst op de vaste schijf van uw pc. Dit zal het voor u gemakkelijker maken om te navigeren op deze website, omdat deze algemene voorwaarden niet meer zullen verschijnen tijdens deze browsersessie. Dit cookie is tijdelijk en zal worden verwijderd als u uw browser sluit. Het cookie wordt niet gebruikt voor andere doeleinden.

Gelinkte websites

Dimensional Fund Advisors Ltd. is niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid of tijdlijnen van links naar andere websites en is ook niet verantwoordelijk voor websites die een link hebben naar deze website. Klikken op een link naar pagina's niet op deze website of naar andere websites doet u op eigen risico. Dimensional Fund Advisors Ltd. verstrekt geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties inzake informatie verkregen van andere websites. Dimensional Fund Advisors Ltd. kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade door het gebruik van deze websites of omdat men erop heeft vertrouwd. Deze links van dfauk.com worden uitsluitend verstrekt om te navigeren. Ze mogen niet worden beschouwd als een aanbeveling of een aanbod om effecten te kopen of te verkopen, of als een goedkeuring van deze externe websites.

Telefoonopname

Dimensional Fund Advisors Ltd. (of een lid van de wereldwijde groep van Dimensional-bedrijven) kan telefoongesprekken controleren en opnemen, om een opdracht te controleren en te verifiëren, om onze hoge normen voor kwaliteitsdiensten te handhaven, om wettelijke vereisten na te leven en voor de beveiliging van operationele en zakelijke processen.

Intellectuele eigendom

Alle inhoud van deze website, inclusief, zonder beperking, het ontwerp, de tekst, de grafische voorstellingen, audioclips, afbeeldingen, hun selectie en schikking, is auteursrechtelijk beschermd, Copyright ©2016, voor Dimensional Fund Advisors Ltd. of haar licentiegevers. Alle rechten voorbehouden. Alle morele rechten worden opgeëist en voorbehouden.

Alle handelsmerken, inclusief, zonder beperking, het beeldmerk van Dimensional, zijn de eigendom van Dimensional Fund Advisors Ltd. Ze mogen niet worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Dimensional Fund Advisors Ltd.

Behalve voor de licentie die hieronder uitdrukkelijk wordt verleend, mag niets op deze website worden opgevat als het verlenen van een licentie of recht voor het gebruik van handelsmerken, beeldmerken, ontwerpen, teksten, grafische voorstellingen, audioclips, afbeeldingen of welke andere inhoud ook op deze website. Dimensional Fund Advisors Ltd. behoudt zich alle rechten voor gerelateerd aan auteursrechten, databaserechten en handelsmerken en de eigendom van alle inhoud op deze website. Dimensional Fund Advisors Ltd. zal deze rechten afdwingen zoals toegestaan door het plaatselijk recht. U bent verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetten inzake auteursrechten.

Licentie

Dimensional Fund Advisors Ltd. staat gebruikers van deze website toe om tijdelijke kopieën ervan te maken, indien noodzakelijk als een toevallige handeling tijdens het bekijken van de website. Dimensional Fund Advisors Ltd. staat gebruikers ook toe om afzonderlijke pagina's of delen van deze website te downloaden of op papier af te drukken voor eigen gebruik, mits geen kennisgevingen van auteursrechten of andere eigendomsrechten worden verwijderd en de kopieën dienen voor persoonlijk gebruik van de gebruiker.

Het is verboden om pagina's, gegevens, informatie, software, producten, inhoud of diensten verkregen van deze website te wijzigen, te kopiëren, te verspreiden, te verzenden, te plaatsen, weer te geven, te vertonen, te reproduceren, te publiceren, in licentie te verstrekken, afgeleide werken ervan te maken, over te dragen of te verkopen, tenzij u de voorafgaande, schriftelijke toestemming hebt verkregen van Dimensional Fund Advisors Ltd. Het is verboden om een link naar deze website te plaatsen of deze website in een frame op een andere website te plaatsen zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van Dimensional Fund Advisors Ltd.

Software en bestanden downloaden

Als u software of bestanden downloadt van deze website, worden de software—inclusief bestanden of afbeeldingen die in de software zijn opgenomen of erdoor worden gegenereerd, en de gegevens die de software vergezellen—en de bestanden (gezamenlijk de 'bestanden' genoemd) aan u in licentie gegeven door Dimensional Fund Advisors Ltd. uitsluitend voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Dimensional Fund Advisors Ltd. draagt de eigendom van de bestanden echter niet over aan u. U hebt de eigendom van het medium waarop de bestanden zich bevinden, maar Dimensional Fund Advisors Ltd. en haar licentiegevers behouden de volle eigendomsrechten op de bestanden, evenals alle intellectuele eigendomsrechten erop. Behalve indien anders toegestaan door het toepasselijk recht, is het verboden om de bestanden in welke vorm ook te verspreiden, te verkopen, te decompileren, na te bouwen, te demonteren of anders te reduceren.

Witwassen van geld

Op elke transactie met geld van klanten zijn wettelijke en andere verplichtingen gerelateerd aan witwaspraktijken van toepassing, zoals onder andere de Nederlandse Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme, de Britse Proceeds of Crime Act van 2002, de Money Laundering Regulations, de regels van de Financial Services Authority uit het Money Laundering Sourcebook en de richtsnoeren van de Joint Money Laundering Steering Group, met wijzigingen.

Uw rekening

Als u een rekening hebt die u via deze website opent, bent u als enige verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw rekening en wachtwoord en voor beperken van toegang tot uw computer. U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die met uw rekening en wachtwoord plaatsvinden door uw gedrag, omissie of nalatigheid.

Beëindiging

De rechten die hier aan u worden verstrekt, worden onmiddellijk beëindigd na de schending door u van deze gebruiksvoorwaarden. Dimensional Fund Advisors Ltd. behoudt zich het recht voor om uw toegang tot deze website wanneer ook, zonder kennisgeving en om welke reden ook te blokkeren. U verklaart dat Dimensional Fund Advisors Ltd. niet aansprakelijk kan worden gesteld door u of een derde voor blokkering van uw toegang tot deze website.

Geen betrouwbaarheid—geen advies

Hoewel Dimensional Fund Advisors Ltd. alle redelijke zorg heeft uitgeoefend om te zorgen dat de informatie op deze website juist was op de datum van publicatie, wordt geen uitdrukkelijke of stilzwijgende verklaring of garantie verstrekt over de juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van deze informatie. Alle informatie, meningen, prognoses en inhoud op deze website worden uitsluitend verstrekt door Dimensional Fund Advisors Ltd. of derden die inhoud leveren, voor informatieve, educatieve en niet-commerciële doeleinden en kunnen zonder kennisgeving worden veranderd. U bent alleen verantwoordelijk voor evaluatie van de waarde en risico's gerelateerd aan het gebruik van deze informatie, meningen, prognoses en inhoud.

Dimensional Fund Advisors Ltd. verstrekt uitsluitend informatie over de producten van de wereldwijde groep van Dimensional-bedrijven. Het bedrijf is niet in staat om aan particuliere beleggers (volgens de definitie in het handboek van de Financial Conduct Authority) advies te geven over hun persoonlijke omstandigheden en de waarde voor hen van een belegging in de producten.

NIETS OP DEZE WEBSITE MAG WORDEN GEZIEN ALS BELEGGINGS-, JURIDISCH, FISCAAL OF ANDER ADVIES. MEN MAG ZICH NIET BASEREN OP DEZE WEBSITE OM EEN BELEGGINGS- OF ANDERE BESLISSING TE NEMEN. U MOET RELEVANT EN SPECIFIEK PROFESSIONEEL ADVIES INWINNEN, VOORDAT U EEN BELEGGINGSBESLISSING NEEMT.

Geen garantie

De informatie, meningen, prognoses en inhoud op deze website worden verstrekt zonder uitdrukkelijke of stilzwijgende verklaring of garantie van welke aard ook (inclusief, zonder beperking, verklaringen of garanties over de juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid).

Dimensional Fund Advisors Ltd. kan niet aansprakelijk worden gesteld en garandeert niet dat functies op deze website ononderbroken en foutloos zullen werken, dat defecten worden verholpen, of dat deze website of de servers die de website beschikbaar maken, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

Beperkte aansprakelijkheid

NIETS IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN BEPERKT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DIMENSIONAL FUND ADVISORS LTD. OF SLUIT DIE UIT VOOR BEDROG, OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR DE NALATIGHEID VAN DIMENSIONAL FUND ADVISORS LTD.

MET INACHTNEMING VAN DE BOVENSTAANDE PARAGRAAF SLUIT DIMENSIONAL FUND ADVISORS LTD. HIERBIJ ELKE AANSPRAKELIJKHEID UIT VOOR DIRECTE, MIDDELLIJKE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE OF VERLIES (IN ELK GEVAL INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING: ONDERBREKING VAN ZAKELIJKE ACTIVITEITEN, GEDERFDE WINST, GEDERFDE OMZET, VERLIES VAN VERWACHTE SPAARGELDEN EN/OF VERLIES VAN GOODWILL) TEN GEVOLGE VAN OF GERELATEERD AAN:

 • DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF DE ONMOGELIJKHEID VAN TOEGANG OF GEBRUIK OF
 • BESLISSINGEN DIE U NEEMT OP BASIS VAN DE INFORMATIE, MENINGEN, PROGNOSES EN INHOUD, DIE U BESCHIKBAAR ZIJN GESTELD VIA DEZE WEBSITE, OF
 • WEBSITES GEOPEND VIA DEZE WEBSITE OF GEADVERTEERD OP DEZE WEBSITE,

ONGEACHT OF DIT VERLIES AL DAN NIET REDELIJKERWIJZE KON WORDEN VOORZIEN OP DE DATUM VAN TOEGANG TOT DEZE WEBSITE, OF HET FEIT DAT DIMENSIONAL FUND ADVISORS LTD. IN KENNIS WAS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DIT VERLIES OF DEZE SCHADE VOOR U, EN ONGEACHT OF DE OORZAAK NALATIGHEID WAS VAN DIMENSIONAL FUND ADVISORS LTD. HAAR WERKNEMERS, AGENTEN OF TOELEVERANCIERS.

De hier vermelde belangrijke informatie sluit geen verplichting of aansprakelijkheid uit—en beperkt die ook niet—van Dimensional Fund Advisors Ltd. krachtens de Financial Services and Markets Act van 2000 of de regels van de Financial Services Authority vermeld in het handboek.

Schadeloosstelling

U verklaart dat u Dimensional Fund Advisors Ltd., haar gelieerde bedrijven en licentiegevers, en de leden van de directie en raad van bestuur, de werknemers en agenten van Dimensional Fund Advisors Ltd. en van haar gelieerde bedrijven en licentiegevers zult schadeloosstellen, verdedigen en vrijwaren voor en tegen elke eis of schadeclaim, schuld, schadevergoeding, verlies of kosten, inclusief honoraria voor advocaten en gerechtskosten, ten gevolge van of op enige wijze gerelateerd aan uw toegang tot of gebruik van deze website.

Toepasselijk recht

Op uw gebruik van deze website, de downloads ervan en deze algemene voorwaarden is het recht van Engeland en Wales van toepassing. Ze dienen ook op basis van dit recht te worden geïnterpreteerd. Elk geschil ten gevolge van uw gebruik van deze website zal worden voorgelegd aan de Engelse rechters, die exclusieve rechtsbevoegdheid hebben.

Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden onwettig, ongeldig of wegens een bepaalde reden niet-afdwingbaar wordt geacht, zal de bepaling worden beschouwd als verwijderd en geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Deze algemene voorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen Dimensional Fund Advisors Ltd. en de gebruiker gerelateerd aan het voorwerp ervan.