Belangrijke Informatie

Onderstaande informatie is voor u van belang, omdat deze mededelingen bevat van regelgevende en wettelijke aard die relevant zijn voor informatie elders op deze website getoond.

Verantwoordelijkheid voor deze website

Met inachtneming van onderstaande voorwaarden is Dimensional Fund Advisors Ltd. de exploitant van en verantwoordelijke voor deze website.

Belangrijke informatie inzake regelgeving

Dimensional Fund Advisors Ltd. (DFAL) is ingeschreven in Engeland en Wales onder vennootschapsnummer 02569601 en btw-nummer 278309669. DFAL is een dochteronderneming van Dimensional Fund Advisors LP, een afzonderlijke, doch gelieerde entiteit.

Contactgegevens DFAL:

Vestigingsadres: 20 Triton Street, Regent's Place, Londen, NW1 3BF, Verenigd Koninkrijk
Tel: +44 (0)203 033 3300
Fax: +44 (0)203 033 3324
E-mail: EMEAmailbox@dimensional.com
Website: eu.dimensional.com

DFAL is gemachtigd door en staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA) De contactgegevens zijn:

Adres: 12 Endeavour Square, Londen, E20 1JN, Verenigd Koninkrijk
Tel: 0800 111 6768 (gratis nummer) of 0300 500 8082 (VK) of +44 (0)207 066 1000 (buiten het VK)
Website: www.fca.org.uk/

DFAL is ingeschreven bij de FCA onder nummer 150100 en haar toezichtstatus kan worden geverifieerd op de website van de FCA: http://register.fca.org.uk. De wettelijke vertegenwoordiger van de Duitse vestiging van DFAL is Christoph Kanzler.

DFAL is een bevoegd financieel dienstverlener in Zuid-Afrika (FSP nr. 46292).

Niets op deze website kan worden opgevat als beleggingsadviezen, aanbevelingen, verstrekking van diensten of het aanbieden van producten tegen betaling of, en het is niet bedoeld als voldoende basis voor het nemen van een beleggingsbeslissing. De informatie op deze website kan niet worden beschouwd als een aanbieding of verzoek:
(i) in enig rechtsgebied waar dergelijke aanbiedingen of verzoeken in strijd zijn met het lokale recht;
(ii) aan iemand aan wie het doen van dergelijke aanbiedingen of verzoeken onrechtmatig is;
(iii) indien de persoon die de aanbieding of het verzoek doet daartoe niet bevoegd is.

Verder vormt deze website niet de basis voor en kan hierop geen beroep worden gedaan in verband met een contract voor aandelen, deelnemingsrechten of andere belangen (Aandelen).

Aanvragen voor belegging in een product waarnaar op deze website wordt verwezen kunnen uitsluitend worden ingediend op basis van de informatie met betrekking tot de specifieke belegging. Indien u een niet-professionele cliënt bent, dient u contact op te nemen met uw beleggingsadviseur. Iedereen die een aankoop wenst te doen, moet zichzelf op hoogte stellen van alle toepasselijke wet- en regelgeving en deze ook naleven. Bij twijfel over de informatie op deze website kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer +44 (0) 203 033 3300 of een professioneel financieel adviseur raadplegen.

DFAL geeft informatie en materialen uit in de Engelse taal en kan daarnaast informatie en materialen uitgeven in bepaalde andere talen. Indien u informatie en materialen van DFAL blijft accepteren, gaat DFAL ervan uit dat u akkoord gaat met de verstrekking van die informatie en materialen, voor zover van toepassing, in meer dan een taal, tenzij dit is verboden op grond van het lokale recht.

Risico's bij belegging

U dient te allen tijde indachtig te zijn dat: 

  • in het verleden behaalde resultaten bieden geen garanties voor toekomstige resultaten. Er is geen garantie dat bepaalde strategieën succesvol zullen zijn;
  • uw geld bij een bankinstelling veilig is, terwijl het bij een op de markt gebaseerde belegging blootstaat aan een bepaalde mate van risico. Dit moet u afwegen bij uw beslissing om uw activa al dan niet te beleggen;
  • de belangrijkste risico's van beleggen in Dimensional-fondsen een of meer van de volgende kunnen zijn: marktrisico, risico van kleine ondernemingen, concentratierisico in de vastgoedbranche, risico van buitenlandse effecten en valutarisico, risico van opkomende markten, renterisico, risico van beleggen ten behoeve van inflatiebescherming, risico van gemeentelijke effecten en/of fonds(en)risico;
  • de waarde van beleggingen en de eventueel daaruit voortvloeiende inkomsten zowel kunnen toenemen als afnemen. Het is mogelijk dat u uw oorspronkelijke inleg niet geheel terugverdient. U mag geen aannames doen omtrent potentiële inkomsten of rendementen op basis van enige informatie op deze website;
  • beleggen in valuta's anders dan uw eigen valuta valutarisico's kan meebrengen. Koerswijzigingen kunnen de waarde van beleggingen doen toenemen dan wel afnemen. Ook kunnen daardoor inkomsten uit beleggingen toenemen of afnemen;
  • voor vastrentende fondsen het actuele rendement een indicatie is van het actuele inkomstenniveau. Het effectieve rendement geeft meer een beeld op de lange termijn, rekening houdend met verwachte aflossingen alsmede inkomstenterugbetalingen. Zowel het rendement als de kapitaalwaarde van het fonds kunnen fluctueren;
  • sommige fondsen kunnen beleggen in sectoren en/of regio's die zeer volatiel zijn. Beleggen in de effecten van kleinere vennootschappen brengt een groter risico mee dan beleggen in de effecten van grotere vennootschappen. Daarnaast is er een risico van gebrek aan liquiditeit (d.w.z. dat ze mogelijk niet eenvoudig te kopen en te verkopen zijn). Het is vaak niet mogelijk om een waardering op de vrije markt te verkrijgen voor niet-beursgenoteerde effecten.

De waarde van Aandelen en de inkomsten daaruit kunnen afnemen dan wel toenemen als gevolg van markt- en valutakoersschommelingen en het is mogelijk dat u uw oorspronkelijke inleg niet geheel terugverdient. Of u in aanmerking komt om te beleggen in een Individual Savings Account (ISA) of een Personal Equity Plan (PEP) is afhankelijk van individuele omstandigheden en is onderworpen aan toekomstige wetswijzigingen. Belastingaannames kunnen veranderen als de wet wordt gewijzigd en de waarde van belastingaftrek is afhankelijk van uw individuele omstandigheden; u wordt sterk aangeraden om afzonderlijk belastingadvies in te winnen.

Materialen met betrekking tot de op deze website vermelde beleggingen dienen te worden gelezen in samenhang met een prospectus en het bijbehorende document met essentiële beleggersinformatie (key investor information document - KIID) (verkrijgbaar via deze website) waarin vergoedingen, onkosten en risico's zijn beschreven. Lees deze zorgvuldig door alvorens tot belegging over te gaan.

DFAL, haar werknemers, aan haar gelieerde entiteiten en/of haar directeuren kunnen al dan niet Aandelen houden of een positie houden in of met betrekking tot op deze website vermelde beleggingen.

Merk op dat sommige van de op deze website beschreven theorieën van portefeuillebeheer in bepaalde gevallen opgenomen zijn door middel van verwijzing naar wetenschappers die links hebben naar DFAL en/of de Mondiale Dimensional-vestigingen. Onder de "Mondiale Dimensional-vestigingen" worden verstaan de afzonderlijke doch gelieerde Dimensional-entiteiten in het algemeen, en niet één bepaalde entiteit. Deze entiteiten zijn Dimensional Fund Advisors LP, Dimensional Fund Advisors Ltd., DFA Australia Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd., Dimensional Japan Ltd., en Dimensional Hong Kong Limited. Dimensional Hong Kong Limited is geregistreerd bij de Securities and Futures Commission om gereguleerde Type 1 (effectenhandel) activiteiten uit te voeren en biedt geen vermogensbeheerdiensten aan.

Cookies

Een 'cookie' is een stukje informatie dat door de webserver wordt opgeslagen op de harde schijf van uw pc. Indien u bevestigt deze voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard, wordt een cookie op de harde schijf van uw pc geplaatst. Dit vergemakkelijkt het navigeren op deze website voor u doordat deze voorwaarden niet steeds verschijnen tijdens deze browsersessie. Dit cookie is tijdelijk en wordt na afsluiting van uw browser verwijderd. Het cookie wordt niet voor andere doeleinden gebruikt.

Links naar andere sites

DFAL is niet verantwoordelijk voor de content, juistheid of tijdigheid van eventuele links naar andere websites of voor websites die links bevatten naar deze websites. Het volgen van links naar pagina's op andere sites of naar andere websites is geheel op eigen risico, en DFAL geeft geen uitdrukkelijke dan wel impliciete garanties met betrekking tot informatie die wordt verkregen van andere websites en is, behoudens andersluidende bepalingen van lokaal recht, niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van het uitgaan of gebruik maken van die websites. Deze links van dimensional.com worden uitsluitend verstrekt voor navigatiedoeleinden en mogen niet worden uitgelegd als een advies of aanbieding tot het kopen of verkopen van effecten of een goedkeuring van externe websites.

Opname van telefoongesprekken

DFAL (of een andere Mondiale Dimensional-vestiging) kan telefoongesprekken bijhouden of opnemen om instructies te controleren en te verifiëren, om hoogwaardige dienstverlening te kunnen blijven bieden, om te voldoen aan eisen van regelgeving en ter bescherming van operationele en bedrijfsprocessen.

Intellectuele eigendom

Copyright ©2018 DFAL. Alle rechten voorbehouden, en alle morele rechten geclaimd en voorbehouden. Alle content op deze website, daaronder begrepen doch niet beperkt tot tekst, (grafische) afbeeldingen, audioclips, logo's, knoppen, digitale downloads, datacompilaties, software, iconen, HTML-code en XML-code, is eigendom van DFAL en de aan haar gelieerde entiteiten of haar leveranciers, en is beschermd op grond van het auteursrecht in het Verenigd Koninkrijk en internationale auteurswetten.

DIMENSIONAL®, DIMENSIONAL FUND ADVISORS®, het logo van Dimensional en andere merktekens die worden gebruikt ter aanduiding van producten of diensten van DFAL of de aan haar gelieerde entiteiten zijn al dan niet geregistreerde merken van Dimensional Fund Advisors LP (DFA LP) in het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie en andere landen. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DFA LP mogen die merken niet worden verveelvoudigd.

Met uitzondering van de hieronder uitdrukkelijk verleende licentie mag niets op deze website worden uitgelegd als de verlening van een licentie of recht tot gebruik van handelsmerken, logo's, ontwerpen, teksten, (grafische) afbeeldingen, audioclips of enige andere content op deze website. DFAL en de aan haar gelieerde entiteiten behouden zich alle rechten voor met betrekking tot auteursrechten, databankrechten en merkrechten, alsmede de eigendom van alle content op deze website, en zal die rechten handhaven voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijk recht. U bent verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke auteurswetten.

Licentie

DFAL verleent gebruikers van deze website toestemming om daarvan tijdelijke kopieën te maken voor zover dat noodzakelijk is voor het bekijken van de website. Voorts verleent DFAL gebruikers toestemming om een kopie van individuele pagina's en/of gedeelten van deze website voor eigen gebruik te downloaden of af te drukken, mits zij geen auteursrecht- of andere eigendomsaanduidingen verwijderen en mits die kopieën bedoeld zijn (i) voor eigen individueel gebruik van de gebruiker en (ii) niet voor commerciële doeleinden.

Met inachtneming van het voorgaande lid, is het u niet toegestaan pagina's, gegevens, informatie, software, producten, content of diensten die worden verkregen vanaf deze website aan te passen, te kopiëren, te verspreiden, te verzenden, te plaatsen, te tonen, uit te voeren, te verveelvoudigen, te publiceren, in licentie te geven, over te dragen of te verkopen, of daarvan afgeleide werken te vervaardigen, behoudens met de voorafgaande schriftelijke toestemming van DFAL. Het is u niet toegestaan links naar deze website te maken of deze website te framen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DFAL.

Downloaden van software en bestanden

Als u software of bestanden downloadt vanaf deze website, worden die software - met inbegrip van alle bestanden of afbeeldingen die in de software zijn opgenomen, door de software worden gegenereerd of met de software meegeleverd worden - en bestanden (tezamen: Bestanden) aan u in licentie gegeven door DFAL, uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. DFAL of de aan haar gelieerde entiteiten dragen echter niet de eigendom van de Bestanden aan u over. U bent eigenaar van de drager waarop de Bestanden worden opgeslagen, maar DFAL, de aan haar gelieerde entiteiten en haar licentiegevers behouden zich de volledige eigendom voor van de Bestanden, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Bestanden. Behoudens voor zover anders is toegestaan op grond van het toepasselijk recht, tenzij dat is verboden op grond van het lokale recht, is het u niet toegestaan de Bestanden opnieuw te verspreiden, te verkopen, te decompileren, aan reverse-engineering te onderwerpen, te disassembleren of anderszins terug te brengen tot welke andere vorm dan ook.

Witwassen van geld

DFAL exploiteert deze website vanuit het Verenigd Koninkrijk en alle transacties waarbij gelden van cliënten betrokken zijn, vallen onder de (wettelijke) eisen van het VK op het gebied van witwassen, daaronder begrepen doch niet beperkt tot de Wet op opbrengsten uit misdrijven 2002 (Proceeds of Crime Act 2002), de regelgeving ter bestrijding van witwaspraktijken (Money Laundering Regulations), de regels van de FCA binnen het Money Laundering Sourcebook, en de Joint Money Laundering Steering Group Guidance Notes, met alle op enig moment daarin aangebrachte wijzigingen.

Uw account

Indien u een account aanhoudt waartoe u toegang krijgt via deze website, bent u bij uitsluiting verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer. U verklaart de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden op grond van uw account of wachtwoord als gevolg van uw gedrag, verzuim of nalatigheid.

Klachten

De beleidsregels en procedures van DFAL in verband met klachten worden u op verzoek toegestuurd.

Beëindiging

Tenzij dat verboden is op grond van het lokale recht, vervallen de rechten die u in dit document worden verleend onmiddellijk indien u handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden. DFAL behoudt zich te allen tijde het recht voor om wat voor reden dan ook uw toegang tot deze website te beëindigen, zonder kennisgeving. U stemt ermee in dat DFAL niet aansprakelijk is jegens u of enige derde voor beëindiging van uw toegang tot deze website.

Geen betrouwbaarheidsgarantie en geen advies

Hoewel DFAL al het redelijke heeft gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website juist is op het moment van publicatie, worden er geen uitdrukkelijke of impliciete verklaringen of garanties afgegeven met betrekking tot de juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van die informatie. Alle informatie, meningen, schattingen en content op deze website worden door DFAL of haar externe contentproviders uitsluitend verstrekt voor informatie-, opleidings- en niet-commerciële doeleinden en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Tenzij dat is verboden op grond van het lokale recht ben u bij uitsluiting verantwoordelijk voor de beoordelen van de voordelen en de risico's die verbonden zijn met het gebruik van die informatie, meningen, schattingen en content.

DFAL verstrekt uitsluitend informatie over de producten van de Mondiale Dimensional-vestigingen. Voorts verkeert de onderneming niet in de positie om Niet-Professionele Cliënten (cliënten niet zijnde professionele cliënten of in aanmerking komende wederpartijen in de zin van de Richtlijn markten voor financiële instrumenten (MiFID) (2014/65/EU) en zoals gedefinieerd in het Handboek van de FCA) te adviseren over de specifieke omstandigheden en specifieke voordelen van beleggen in de producten.

NIETS OP DEZE WEBSITE VORMT EEN BELEGGINGS-, JURIDISCH, FISCAAL OF ANDER ADVIES, EN VAN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE MAG NIET WORDEN UITGEGAAN BIJ HET NEMEN VAN (BELEGGINGS)BESLISSINGEN. U DIENT RELEVANT EN SPECIFIEK PROFESSIONAL ADVIES IN TE WINNEN ALVORENS ENIGE BELEGGINGSBESLISSING TE NEMEN. De informatie op deze website is niet gebaseerd op een afweging van de beleggingsdoeleinden, financiële situatie of specifieke behoeften van enige specifieke gebruiker van deze website.

Geen garanties

De informatie, meningen, schattingen en content op deze website worden verstrekt zonder enige vorm van uitdrukkelijke of impliciete verklaring of garantie (daaronder begrepen doch niet beperkt tot verklaringen of garanties met betrekking tot de juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid daarvan).

DFAL aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid, en geeft geen enkele garantie, in verband met de ononderbroken of foutloze werking van functies op deze website, het herstel van gebreken of de werking van deze website of de servers die deze beschikbaar maken vrij van virussen of andere schadelijke componenten.

Beperking van aansprakelijkheid

Tenzij dat is verboden op grond van het lokale recht houdt niets in deze voorwaarden een beperking of uitsluiting in van de aansprakelijkheid van DFAL in verband met bedrieglijke voorstelling of met overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van DFAL.
Met inachtneming van het voorgaande lid en voor zover maximaal is toegestaan op grond van het recht wijst DFAL hierbij elke aansprakelijkheid van de hand voor verlies of schade, daaronder begrepen directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade (in elk geval daaronder begrepen doch niet beperkt tot: bedrijfsonderbreking, gederfde winst, gederfde opbrengsten, gederfde verwachte besparingen en/of verlies van goodwill) als gevolg van of in verband met:

  • de toegang tot of het gebruik van, of de onmogelijkheid van toegang tot of gebruik van, deze website; of
  • alle beslissingen die u neemt op basis van de informatie, meningen, schattingen en content die u ter beschikking worden gesteld via deze website; of
  • alle websites waartoe u toegang verkrijgt via of die worden aangeprezen op deze website,

ongeacht of het desbetreffende verlies in redelijkheid voorzienbaar is op de datum waarop u toegang verkrijgt tot deze website en of DFAL op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid dat u dat verlies of die schade lijdt, en of deze het gevolg is van nalatigheid van DFAL of haar werknemers, hulppersonen of onderaannemers.

Merk op: de belangrijke informatie in dit document houdt geen uitsluiting of beperking in van enige aansprakelijkheidsplicht jegens cliënten van DFAL uit hoofde van de Financial Services and Markets Act 2000 of uit hoofde van de regels van de FCA zoals neergelegd in haar Handboek.

Vrijwaring

Tenzij dat is verboden op grond van het lokale recht verklaart u DFAL, de aan haar gelieerde entiteiten en haar licentiegevers, en de bestuurders, directeuren, werknemers en hulppersonen van DFAL en de aan haar gelieerde entiteiten en haar licentiegevers te zullen vrijwaren in verband met alle vorderingen, aansprakelijkheden, schade, verliezen of onkosten, daaronder begrepen (on)kosten van rechtsbijstand, als gevolg van of op enigerlei wijze verband houdend met uw toegang tot of gebruik van deze website.

Toepasselijk recht

Het recht van Engeland en Wales van is toepassing op uw gebruik van deze website en downloads daarvan en de werking van deze algemene voorwaarden. De Engelse rechter is bij uitsluiting bevoegd in verband met alle geschillen die mochten ontstaan als gevolg van uw gebruik van deze website, in elk geval behoudens voor zover op grond van het toepasselijk recht het recht van het rechtsgebied waar de gebruiker zijn gewone verblijfplaats heeft van toepassing is.

Tenzij dat verboden is op grond van het lokale recht geldt dat, indien enige bepaling in deze voorwaarden onrechtmatig, ongeldig of om enigerlei reden onverbindend wordt geoordeeld, die bepaling geacht wordt te zijn afgescheiden en geen invloed te hebben op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen.

Deze voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen DFAL en de gebruiker met betrekking tot het onderwerp hiervan.