Gebruikersvoorwaarden

Indien uitgegeven door Dimensional Fund Advisors Ltd.:

Met inachtneming van onderstaande voorwaarden is Dimensional Fund Advisors Ltd. (Dimensional UK) als entiteit verantwoordelijk voor de inhoud van deze website (deze Website).

Indien uitgegeven door Dimensional Ireland Limited.:

Met inachtneming van onderstaande voorwaarden is Dimensional Ireland Limited (Dimensional Ireland) als entiteit verantwoordelijk voor de inhoud van deze Website.

In deze Gebruikersvoorwaarden wordt, afhankelijk van de context, met de Uitgevende Entiteit Dimensional UK en/of Dimensional Ireland bedoeld.

Door gebruik te maken van deze Website en de diensten beschikbaar via deze Website gaat u akkoord met en bent u gebonden aan de hieronder opgenomen Gebruikersvoorwaarden welke van kracht zijn op de datum dat u de Website bezoekt. Niets in deze Gebruikersvoorwaarden is bedoeld om, indien van toepassing, enig andere schriftelijke overeenkomst met betrekking tot zaken anders dan uw gebruik van de Website, die momenteel van kracht is tussen u en de Uitgevende Entiteit te wijzigen of aan te passen. De Uitgevende Entiteit kan deze Gebruikersvoorwaarden periodiek wijzigen, en dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk na publicatie op de Website van kracht. We raden u aan deze Gebruikersvoorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Gebruik deze Website niet als u niet akkoord gaat met deze Gebruikersvoorwaarden.

De Uitgevende Entiteit kan het gebruik en de beschikbaarheid van (een deel van) deze Website op elk moment wijzigen, opschorten, stopzetten of beperken, zonder kennisgeving of aansprakelijkheid.

Het is belangrijk dat u onderstaande informatie leest, omdat deze mededelingen bevat van regelgevende en wettelijke aard die relevant zijn voor informatie elders op deze Website getoond.

 

Beoogde doelgroep

Deze Website is bestemd voor inwoners van België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk en is niet gericht aan personen in de Verenigde Staten van Amerika of enig ander rechtsgebied waar (vanwege hun nationaliteit, verblijfplaats of anderszins) de publicatie of beschikbaarheid van deze Website verboden is en waardoor de Uitgevende Entiteit (of haar gelieerde ondernemingen) of de producten of diensten van Dimensional onderworpen zouden kunnen worden aan enige registratie, licentie of andere wettelijke vereisten binnen een dergelijk rechtsgebied of district. 

Personen op wie dergelijke verboden van toepassing zijn, dienen deze Website niet te bezoeken. Het is de verantwoordelijkheid van personen die toegang hebben tot deze informatie in dit document om alle toepasselijke wet- en regelgeving van hun relevante rechtsgebied na te leven. Als u ervoor kiest om de Website te bezoeken vanuit locaties buiten deze landen, doet u dit op eigen initiatief en risico en bent u verantwoordelijk voor de naleving van toepasselijke lokale wetgeving. Door verder te gaan op deze Website, verklaart en garandeert u dat u woonachtig bent in België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Zweden, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk.

 

Belangrijke informatie inzake regelgeving

Dimensional UK 
Dimensional UK is ingeschreven in Engeland en Wales onder vennootschapsnummer 02569601 en btw-nummer 278309669. Dimensional UK is een dochteronderneming van Dimensional Fund Advisors LP, een afzonderlijke, doch gelieerde entiteit.

Contactgegevens Dimensional UK:

Vestigingsadres: 20 Triton Street, Regent's Place, Londen, NW1 3BF, Verenigd Koninkrijk
Telefoonnummer: +44 (0)203 033 3300
Fax: +44 (0)203 033 3324
E-mailEMEAmailbox@dimensional.com
Website: eu.dimensional.com

Dimensional UK is gemachtigd door en staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA) De contactgegevens zijn:

Adres: 12 Endeavour Square, Londen, E20 1JN, Verenigd Koninkrijk
Telefoonnummer: consumenten: 0800 111 6768 (gratis nummer) of 0300 500 8082 (VK) of +44 (0)207 066 1000 (buiten het VK) professionele beleggers: 0300 500 0597 (UK), of +44 207 066 1000 (buiten het VK),
Website: www.fca.org.uk/

Dimensional UK is ingeschreven bij de FCA onder nummer 150100 en informatie over haar toezichtrechtelijke status kan worden geverifieerd op de website van de FCA: http://register.fca.org.uk.

Dimensional UK is een bevoegde financieel dienstverlener in Zuid-Afrika (FSP nr. 46292).

Dimensional Ireland
Dimensional Ireland is goedgekeurd en gereguleerd in Ierland door de Centrale Bank van Ierland (CBI) (Registratienummer C185067). Dimensional Ireland is een dochteronderneming van Dimensional Fund Advisors LP, een afzonderlijke maar gelieerde entiteit.

De contactgegevens van Dimensional Ireland zijn:

Vestigingsadres: 10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 T380, Ierland
Telefoonnummer: +353 (0) 1 669 8500
Email: EMEAmailbox@dimensional.com
Website: eu.dimensional.com

Dimensional Ireland is gemachtigd en gereguleerd door de CBI als een ICBE-beheermaatschappij. De contactgegevens van de CBI zijn:

Adres: Central Bank of Ireland PO Box 559 Dublin 1
Telefoonnummer: +353 (0)1 224 6000
Website: https://www.centralbank.ie

Dimensional Ireland’s CBI registratienummer en toezichtrechtelijke status zijn te vinden op de website van de CBI via https://www.centralbank.ie/regulation.

Een samenvatting van het beloningsbeleid van Dimensional Ireland kunt u hier inzien.

Dimensional Ireland is goedgekeurd en gereguleerd door de CBI als ICBE-beheermaatschappij en is ingeschreven in het register aangehouden door de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het Nederlandse bijkantoor staat onder beperkt toezicht van de AFM.

De contactgegevens van het Nederlandse bijkantoor van Dimensional Ireland zijn:

Vestigingsadres: Minervalaan 64, 1077 PE, Amsterdam, Netherlands
Telefoonnummer: +31 (0) 20 708 58 40
E-mailEMEAmailbox@dimensional.com
Website: eu.dimensional.com

Dimensional Ireland is goedgekeurd en gereguleerd door de CBI als ICBE-beheermaatschappij en het Duitse bijkantoor staat onder beperkt toezicht van het Federaal Agentschap voor Toezicht op financiële diensten (BAFIN).

De contactgegevens van het Duitse bijkantoor van Dimensional Ireland zijn:

Vestigingsadres: Haus Cumberland, Kurfurstendamm 194, D-10707, Berlin, Germany
Telefoonnummer: +49 (0) 30 767 59 8645
E-mailEMEAmailbox@dimensional.com
Website: eu.dimensional.com

De gegevens, informatie en inhoud op deze Website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve en educatieve doeleinden. Niets op deze Website kan worden opgevat als beleggingsadviezen, aanbevelingen, verstrekking van diensten of het aanbieden van producten tegen betaling of, en het is niet bedoeld en geschikt als een voldoende basis voor het nemen van een beleggingsbeslissing. De informatie op deze Website dient niet te worden beschouwd als een aanbieding of verzoek:

(i) in enig rechtsgebied waar dergelijke aanbiedingen of verzoeken in strijd zijn met het lokale recht;
(ii) aan iemand aan wie het doen van dergelijke aanbiedingen of verzoeken onrechtmatig is;
(iii) indien de persoon die de aanbieding of het verzoek doet daartoe niet bevoegd is.

Verder vormt deze Website niet de basis voor en kan hierop geen beroep worden gedaan in verband met een contract voor aandelen, deelnemingsrechten of andere belangen (Aandelen).

Orders zullen niet worden doorgegeven, ontvangen of uitgevoerd door de Uitgevende Entiteit of via de Website.

De informatie op deze Website is geen aanbeveling van de Uitgevende Entiteit aan een specifieke belegger ten aanzien van de geschiktheid van financiële instrumenten of diensten.

Aanvragen voor een belegging in een product waarnaar op deze Website wordt verwezen kunnen uitsluitend worden ingediend op basis van de informatie met betrekking tot de specifieke belegging. Indien u een niet-professionele cliënt bent, dient u contact op te nemen met uw beleggingsadviseur. Iedereen die een aankoop wenst te doen, dient zichzelf op de hoogte te stellen van alle toepasselijke wet- en regelgeving en deze ook na te leven. Bij twijfel over de informatie op deze Website kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer +44 (0)203 033 3300 of een professioneel financieel adviseur raadplegen.

De Uitgevende Entiteit verstrekt informatie en materialen in de Engelse taal en kan daarnaast informatie en materialen verstrekt in bepaalde andere talen. Indien u informatie en materialen van de Uitgevende Entiteit blijft accepteren, gaat Uitgevende Entiteit ervan uit dat u akkoord gaat met de verstrekking van die informatie en materialen, voor zover van toepassing, in meer dan een taal, tenzij dit is verboden op grond van het lokale recht.

Alle inhoud op deze Website wordt alleen gepresenteerd per de gepubliceerde of aangegeven datum en kan achterhaald zijn door latere marktgebeurtenissen of vanwege andere redenen. Bovendien bent u verantwoordelijk voor het instellen van de cache-instellingen in uw browser om ervoor te zorgen dat u de meest recente gegevens ontvangt.

 

Risico’s ten aanzien van beleggingen

U dient te allen tijde indachtig te zijn dat: 

 • in het verleden behaalde resultaten bieden geen garanties voor toekomstige resultaten. Er is geen garantie dat bepaalde strategieën succesvol zullen zijn;
 • uw geld bij een bankinstelling veilig is, terwijl het bij een op de markt gebaseerde belegging blootstaat aan een bepaalde mate van risico. Dit moet u afwegen bij uw beslissing om uw activa al dan niet te beleggen;
 • de belangrijkste risico's van beleggen in Dimensional-fondsen één of meer van de volgende risico’s kunnen zijn: marktrisico, risico van kleine ondernemingen, concentratierisico in de vastgoedbranche, risico van buitenlandse effecten en valutarisico, risico van opkomende markten, renterisico, risico van beleggen ten behoeve van inflatiebescherming, risico van gemeentelijke effecten en/of fonds(en)risico;
 • de waarde van beleggingen en de eventueel daaruit voortvloeiende inkomsten zowel kunnen toenemen als afnemen. Het is mogelijk dat u uw oorspronkelijke inleg niet geheel terugverdient. U mag geen aannames doen omtrent potentiële inkomsten of rendementen op basis van enige informatie op deze Website;
 • beleggen in valuta's anders dan uw eigen valuta valutarisico's kan meebrengen. Koerswijzigingen kunnen de waarde van beleggingen doen toenemen dan wel afnemen. Ook kunnen daardoor inkomsten uit beleggingen toenemen of afnemen;
 • voor vastrentende fondsen het actuele rendement een indicatie is van het actuele inkomstenniveau. Het effectieve rendement geeft meer een beeld op de lange termijn, rekening houdend met verwachte aflossingen alsmede inkomstenterugbetalingen. Zowel het rendement als de kapitaalwaarde van het fonds kunnen fluctueren;
 • sommige fondsen kunnen beleggen in sectoren en/of regio's die zeer volatiel zijn. Beleggen in de effecten van kleinere vennootschappen brengt een groter risico mee dan beleggen in de effecten van grotere vennootschappen. Daarnaast is er een risico van gebrek aan liquiditeit (d.w.z. dat ze mogelijk niet eenvoudig te kopen en te verkopen zijn). Het is vaak niet mogelijk om een waardering op de vrije markt te verkrijgen voor niet-beursgenoteerde effecten.
 • beleggingsadvieskosten en andere kosten in verband met de (beleggings)rekening uw behaalde rendement zullen verlagen.

De waarde van Aandelen en de inkomsten daaruit kunnen afnemen dan wel toenemen als gevolg van markt- en valutakoersschommelingen en het is mogelijk dat u uw oorspronkelijke inleg niet geheel terugverdient. Of u in aanmerking komt om te beleggen in een Individual Savings Account (ISA) of een Personal Equity Plan (PEP) is afhankelijk van individuele omstandigheden en is onderworpen aan toekomstige wetswijzigingen. Belastingaannames kunnen veranderen als de wet wordt gewijzigd en de waarde van belastingaftrek is afhankelijk van uw individuele omstandigheden; u wordt sterk aangeraden om afzonderlijk belastingadvies in te winnen.

Materialen met betrekking tot de op deze Website vermelde beleggingen dienen te worden gelezen in samenhang met een prospectus en het bijbehorende document met essentiële beleggersinformatie (key investor information document - KIID) (verkrijgbaar via deze Website) waarin vergoedingen, onkosten en risico's zijn beschreven. Lees deze zorgvuldig door alvorens tot belegging over te gaan.

De Uitgevende Entiteit, haar werknemers, aan haar gelieerde entiteiten en/of haar directeuren kunnen al dan niet Aandelen houden of een positie houden in of met betrekking tot op deze Website vermelde beleggingen.

Merk op dat sommige van de op deze Website beschreven theorieën van portefeuillebeheer in bepaalde gevallen opgenomen zijn door middel van verwijzing naar wetenschappers die links hebben naar de Uitgevende Entiteit en/of de Mondiale Dimensional-vestigingen. Onder de "Mondiale Dimensional-vestigingen" worden verstaan de afzonderlijke doch gelieerde Dimensional-entiteiten in het algemeen, en niet één bepaalde entiteit. Deze entiteiten zijn Dimensional Fund Advisors LP, Dimensional Fund Advisors Ltd., Dimensional Ireland Limited, DFA Australia Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd., Dimensional Japan Ltd., en Dimensional Hong Kong Limited. Dimensional Hong Kong Limited is geregistreerd bij de Securities and Futures Commission om gereguleerde Type 1 (effectenhandel) activiteiten uit te voeren en biedt geen vermogensbeheerdiensten aan.

 

Links van en naar andere websites

De Uitgevende Entiteit heeft geen websites beoordeeld of geautoriseerd die naar deze Website doorverwijzen en linken. Als u andere websites aan onze Website koppelt, is het u niet toegestaan om te suggereren dat de Uitgevende Entiteit dergelijke websites heeft onderschreven of ermee is verbonden en u mag deze Website niet als "ingelijst" ("framed") binnen een andere website weergeven. De Uitgevende Entiteit is niet verantwoordelijk voor de content, juistheid of tijdigheid van eventuele links naar andere websites of voor websites die links bevatten naar deze websites. Het volgen van links naar pagina's op andere websites of naar andere websites is geheel op eigen risico, en de Uitgevende Entiteit verstrekt geen uitdrukkelijke dan wel impliciete garanties met betrekking tot informatie die wordt verkregen van andere websites en is, behoudens andersluidende bepalingen van lokaal recht, niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van het uitgaan of gebruik maken van die websites. Links van en naar dimensional.com worden uitsluitend verstrekt voor navigatiedoeleinden en mogen niet worden uitgelegd als een advies of aanbieding tot het kopen of verkopen van effecten, een goedkeuring van of een onderschrijving door Uitgevende Entiteit met betrekking tot dergelijke externe websites.

In het geval van Duitse ingezetenen zijn de bovengenoemde beperkingen en/of uitsluitingen niet van toepassing wanneer de Uitgevende Entiteit kennis heeft van dergelijke inbreuken of schendingen van rechten op websites die hyperlinks bevatten vanaf deze Website.

 

Opname van telefoongesprekken

De Uitgevende Entiteit (of een andere Mondiale Dimensional-vestiging) kan telefoongesprekken bijhouden of opnemen om instructies te verifiëren en te controleren, om hoogwaardige dienstverlening te kunnen blijven bieden, om te voldoen aan eisen van regelgeving en ter bescherming van operationele en bedrijfsprocessen. Wij verwerken persoonsgegevens die zijn opgenomen in telefoonopnames in overeenstemming met ons Privacybeleid.

 

Intellectueel Eigendom

Copyright ©2021. Alle rechten voorbehouden, en alle morele rechten geclaimd en voorbehouden. Alle content op deze Website, daaronder begrepen doch niet beperkt tot tekst, (grafische) afbeeldingen, audioclips, logo's, knoppen, digitale downloads, datacompilaties, software, iconen, HTML-code en XML-code, en de indeling van de Website, is eigendom van de Uitgevende Entiteit en de aan haar gelieerde entiteiten of haar leveranciers, en is beschermd op grond van het auteursrecht in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Nederland en internationale auteurswetten.

DIMENSIONAL®, DIMENSIONAL FUND ADVISORS®, het logo van Dimensional en andere merktekens die worden gebruikt ter aanduiding van producten of diensten van de Uitgevende Entiteit of de aan haar gelieerde entiteiten zijn al dan niet geregistreerde merken van Dimensional Fund Advisors LP (Dimensional US) in het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie en andere landen. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dimensional US mogen die merken niet worden verveelvoudigd.

Met uitzondering van de hieronder uitdrukkelijk verleende licentie mag niets op deze Website worden uitgelegd als de verlening van een licentie of recht tot gebruik van handelsmerken, logo's, ontwerpen, teksten, (grafische) afbeeldingen, audioclips of enige andere content op deze Website. De Uitgevende Entiteit en de aan haar gelieerde entiteiten behouden zich alle rechten voor met betrekking tot auteursrechten, databankrechten en merkrechten, alsmede de eigendom van alle content op deze Website, en zal die rechten handhaven voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijk recht. U bent verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke auteurswetten.

Alle (handels)merken, auteursrechten en logo's op deze Website zijn het exclusieve eigendom van hun respectievelijke eigenaars. De (handels)merken, auteursrechten en huisstijl ("trade dress") van Dimensional mogen niet worden gebruikt met betrekking tot een product of dienst die niet van Dimensional is op een manier die verwarring kan veroorzaken bij klanten of investeerders, of op een manier die Dimensional in diskrediet brengt. Niets op deze Website mag worden opgevat als het verlenen of verstrekken van een licentie of een recht op (handels)merken, auteursrechten huisstijl ("trade dress") van Dimensional.

 

Licentie en toegang tot de Website

De Uitgevende Entiteit verleent u hierbij een beperkte, herroepelijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie (welke u geen recht geeft om een sub-licentie te verstrekken) om de pagina's op deze Website en de documenten, afbeeldingen en media die op die pagina's zijn opgenomen te bekijken, te bookmarken, te downloaden en af te drukken. Deze licentie is afhankelijk van uw voortdurende naleving van deze Gebruikersvoorwaarden. De pagina's op deze Website mogen uitsluitend worden gebruikt voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden of zoals uitdrukkelijk schriftelijk goedgekeurd door de Uitgevende Entiteit. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan de Uitgevende Entiteit. Tenzij anders vermeld in deze Gebruikersvoorwaarden of zoals uitdrukkelijk schriftelijk goedgekeurd door de Uitgevende Entiteit, omvat verboden gebruik van deze Website onder meer:

 • Wijzigen, kopiëren, vastleggen van schermen (print screens), verspreiden, doorsturen, verzenden, posten, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, uitzenden, licenties verstrekken, afgeleide werken maken van, overdragen, verkopen of exploiteren van pagina's, rapporten, gegevens, informatie, inhoud, software, video's, webinars, producten, diensten of ander materiaal op, gegenereerd door of verkregen van deze Website, hetzij via links of anderszins (gezamenlijk de "materialen");
 • het opnieuw uitgeven van elke pagina, tekst, afbeelding of materiaal op deze Website met behulp van "framing" of andere technologie;
 • zich op een wijze gedragen dat schade, uitschakeling of overbelasting kan worden veroorzaakt (i) aan deze Website, (ii) aan materialen of diensten die via deze Website worden aangeboden, of (iii) aan systemen, netwerken, servers of accounts met betrekking tot deze Website, inclusief zonder beperking, met behulp van apparaten of software die herhaalde geautomatiseerde toegang tot deze Website bieden, anders dan die algemeen beschikbaar gesteld door de Uitgevende Entiteit;
 • Onderzoeken, scannen of testen van de kwetsbaarheid van materialen, diensten, systemen, netwerken, servers of accounts met betrekking tot deze Website of proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot materialen, diensten, systemen, netwerken, servers of accounts verbonden of geassocieerd met deze Website door middel van hacken, wachtwoord- of datamining, of elke andere wijze om toegangsbeperkende, gebruikersauthenticatie of beveiligingsapparatuur van materialen, services, systemen, netwerken, servers of accounts met betrekking tot deze Website te omzeilen;
 • Wijzigen, kopiëren, verbergen, verwijderen of weergeven van de naam, het logo, handelsmerken, tekst, mededelingen of afbeeldingen van de Uitgevende Entiteit zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Uitgevende Entiteit;
 • Het opnemen van de term 'Dimensional', of een Dimensional handelsmerk of uitvoerende naam, of een variatie van het voorgaande, als een metatag, verborgen tekstueel element of een andere indicator die een indruk wekt van verbondenheid, sponsoring of goedkeuring door Dimensional;
 • Het gebruik van elektronische communicatiefuncties van de Website voor enig doel dat onwettelijk, intimiderend, beledigend, inbreuk maakt op de privacy van een ander, intimiderend, lasterlijk, beschamend, obsceen, bedreigend of hatelijk is;
 • Verzamelen of opslaan van persoonlijke gegevens over andere gebruikers;
 • Gebruik van deze Website of materialen van de Website voor commerciële doeleinden die niet uitdrukkelijk schriftelijk zijn goedgekeurd door de Uitgevende Entiteit;
 • Publiceren, e-mailen of anderszins verzenden van reclame- of promotiemateriaal, inclusief maar niet beperkt tot, "junk mail", "enquêtes", "spam", "kettingbrieven", "piramideschema's" of enige andere vorm van uitlokking of ongeoorloofde communicatie; of
 • Uploaden, posten, e-mailen of anderszins verzenden van materiaal dat virussen of andere computercode, bestanden of programma's bevat die de functionaliteit van computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur kunnen onderbreken, beperken of verstoren.

De Uitgevende Entiteit behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor (maar is niet verplicht) om, zonder aansprakelijkheid, elk gebruik van deze Website te controleren. Als u de Uitgevende Entiteit feedback of suggesties geeft met betrekking tot deze Website of de materialen, producten of diensten die beschikbaar zijn op deze Website, verleent u de Uitgevende Entiteit een onbeperkte, onherroepelijke, eeuwigdurende, licentie zonder royalty om dergelijke feedback of suggesties te gebruiken voor enig doel zonder enige verplichting of compensatie voor u.

 

Downloaden van Software en Bestanden

Als u software of bestanden downloadt vanaf deze Website, worden die software - met inbegrip van alle bestanden of afbeeldingen die in de software zijn opgenomen, door de software worden gegenereerd of met de software meegeleverd worden - en bestanden (tezamen: Bestanden) aan u in licentie gegeven door de Uitgevende Entiteit, uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. De Uitgevende Entiteit of de aan haar gelieerde entiteiten dragen echter niet de eigendom van de Bestanden aan u over. U bent eigenaar van de drager waarop de Bestanden worden opgeslagen, maar de Uitgevende Entiteit, de aan haar gelieerde entiteiten en haar licentiegevers behouden zich de volledige eigendom voor van de Bestanden, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Bestanden. Behoudens voor zover anders is toegestaan op grond van het toepasselijk recht, tenzij dat is verboden op grond van het lokale recht, is het u niet toegestaan de Bestanden opnieuw te verspreiden, te verkopen, te decompileren, aan reverse-engineering te onderwerpen, te disassembleren of anderszins terug te brengen tot welke andere vorm dan ook.

 

Witwassen van Geld

De Uitgevende Entiteit exploiteert deze Website vanuit het Verenigd Koninkrijk en alle transacties waarbij gelden van cliënten betrokken zijn, vallen onder de (wettelijke) eisen van het VK op het gebied van witwassen, daaronder begrepen doch niet beperkt tot de Wet op opbrengsten uit misdrijven 2002 (Proceeds of Crime Act 2002), de regelgeving ter bestrijding van witwaspraktijken (Money Laundering Regulations), de regels van de FCA binnen het Money Laundering Sourcebook, en de Joint Money Laundering Steering Group Guidance Notes, met alle op enig moment daarin aangebrachte wijzigingen.

Dimensional Ireland is onderworpen aan regelgeving omtrent het voorkomen en tegengaan van witwassen en de financiering van terrorisme op grond van onder meer de Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Acts 2010 - 2018, zoals gewijzigd en de CBI's Anti-Money Laundering and Richtlijnen voor de bestrijding van de financiering van terrorisme voor de financiële sector (september 2019).

 

Registratie, Wachtwoord en Beveiligingsinformatie

Bepaalde delen van de Website kunnen beveiligd zijn met een wachtwoord en zijn alleen toegankelijk voor diegenen die toegang hebben gekregen van de Uitgevende Entiteit. U mag niet zonder toestemming proberen toegang te krijgen tot een met een wachtwoord beveiligd onderdeel van de Website. Wanneer u zich registreert voor toegang tot de met wachtwoord beveiligde delen van de Website, stemt u ermee in om de Uitgevende Entiteit actuele, volledige en nauwkeurige informatie over u te verstrekken zoals van u gevraagd wordt in het toepasselijke registratieproces en gaat u ermee akkoord en verklaart deze informatie regelmatig bij te werken om de volledigheid en nauwkeurigheid ervan te behouden.

Voor authenticatiedoeleinden kan de Uitgevende Entiteit u voorzien van beveiligingscodes die per telefoon of per sms worden verstrekt om u toegang te geven tot de Website. Voor bepaalde functies op deze Website dient u mogelijk specifieke beveiligingsvragen te beantwoorden. U verklaart dat het telefoonnummer dat u verstrekt voor het ontvangen van sms-berichten op uw naam is geregistreerd en dat wij het recht hebben om te vertrouwen op het e-mailadres en de contactgegevens die u ons het meest recent heeft verstrekt. U stemt ermee in om af te zien van alle claims die voortvloeien uit het niet ontvangen van communicatie vanwege wijzigingen in uw e-mail of contactgegevens. Door u te registreren voor de met wachtwoord beveiligde delen van de Website verleent u de Uitgevende Entiteit toestemming om per e-mail met u te communiceren over uw verzoek om toegang tot de Website te krijgen. Als u toegang krijgt tot de met wachtwoord beveiligde delen van de Website, kunt u ervoor kiezen om nieuwsbrieven per e-mail van ons te ontvangen en kunt u ervoor kiezen om in de toekomst geen e-mail van ons te ontvangen door uw voorkeuren te wijzigen. Wij zullen zorgvuldig omgaan met de informatie die u ons toevertrouwt, in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Als u toegang heeft tot de met wachtwoord beveiligde delen van de Website, bent u verantwoordelijk voor het bewaren van de vertrouwelijkheid en beveiliging van alle accountinformatie, gebruikersnamen, beveiligingsvragen en -antwoorden en wachtwoorden, voor het beperken van toegang tot uw computer en voor het afmelden van beschermde onderdelen van de Website. Derhalve moet u maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord te beschermen en mag u uw wachtwoord niet aan derden bekendmaken.

Als wachtwoordinformatie wordt gedeeld met een derde partij in strijd met deze gebruikersvoorwaarden, zoals informatieverzamelsoftware, kunnen wij de gebruiker van de wachtwoordinformatie mogelijk niet verifiëren. Als wachtwoordinformatie wordt gedeeld met een derde partij in strijd met deze Gebruikersvoorwaarden, inclusief een informatieverzamelaar, aanvaardt de Uitgevende Entiteit geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de integriteit en veiligheid van de informatiesystemen van die derde partij of de verspreiding via een derde partij, van vertrouwelijke informatie.

De Uitgevende Entiteit is niet verantwoordelijk voor enig verlies dat voortvloeit uit dergelijk gebruik of dergelijke acties of uit het niet naleven van deze bepalingen. U stemt ermee in de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden via uw account of wachtwoord die te wijten zijn aan uw gedrag, inactiviteit of nalatigheid. U stemt ermee in om deze Website alleen te gebruiken voor toegang tot die accounts waarvoor u bevoegd bent om te handelen, en u stemt ermee in uw eigen gebruikersnamen, inloggegevens, wachtwoorden en beveiligingsvragen en -antwoorden te gebruiken bij het openen van accounts waarvoor u bevoegd bent te handelen. U stemt er verder mee in geen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen of trachten te verkrijgen tot dergelijke delen van of functies op deze Website, of tot andere beschermde materialen of informatie, op enigerlei wijze die niet opzettelijk door de Uitgevende Entiteit aan u ter beschikking is gesteld.

De Uitgevende Entiteit verstrekt geen garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de beveiliging van de Website, inclusief met betrekking tot het vermogen van onbevoegden om informatie die door u of aan u via deze Website is verzonden, te onderscheppen of te openen.

U moet de Uitgevende Entiteit onmiddellijk op de hoogte brengen via MyDimensional@dimensional.com als u op de hoogte wordt gebracht van enige openbaarmaking, verlies, diefstal of ongeoorloofd gebruik van uw login of wachtwoord.

Indien u een account aanhoudt waartoe u toegang krijgt via deze Website, bent u bij uitsluiting verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer. U verklaart de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden op grond van uw account of wachtwoord als gevolg van uw gedrag, verzuim of nalatigheid.

 

Personalisatie

De Uitgevende Entiteit biedt u de mogelijkheid om uw online ervaring te personaliseren. Hoewel bepaalde gepersonaliseerde functies een gemakkelijkere manier zijn om toegang te krijgen tot de gegevens en functies die voor u het meest relevant zijn, dient u er rekening mee te houden dat "cookies" en andere soortgelijke identificatietechnieken worden gebruikt om uw account en instellingen te koppelen aan de computer of elektronisch apparaat dat u gebruikt. Als u deze website vanaf een openbare locatie bezoekt of als u op een andere manier een computer of elektronisch apparaat deelt, kunnen gepersonaliseerde functies er in resulteren dat niet-openbare persoonlijke informatie over u aan anderen wordt onthuld. U bent uitsluitend verantwoordelijk voor het beslissen of een bepaalde gepersonaliseerde functie geschikt is voor u en voor alle gevolgen die voortvloeien uit uw beslissing. De Uitgevende Entiteit kan via cookies bepaalde gegevens verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de Website en activiteiten op de Website in overeenstemming met ons Cookiebeleid.

 

Beveiliging van gegevensoverdracht en opslag

Elektronische (inclusief bekabelde en draadloze) communicatie via de Website is mogelijk niet versleuteld. U aanvaardt dat er een risico bestaat dat gegevens, inclusief e-mail, elektronische en draadloze communicatie en persoonlijke gegevens, toegankelijk kunnen zijn voor onbevoegde partijen wanneer gecommuniceerd wordt tussen u en de Uitgevende Entiteit of tussen u en anderen partijen.

 

Klachten

De beleidsregels en procedures van de Uitgevende Entiteit in verband met klachten worden u op verzoek toegestuurd. Indien u niet tevreden bent met de wijze waarop uw klacht wordt behandeld of met de reactie van de Uitgevende Entiteit, kunt u, indien dat voor u openstaat, hierover contact opnemen met een financiële ombudsman.

 

Beëindiging

Tenzij dat verboden is op grond van het lokale recht, vervallen de rechten die u in dit document worden verleend onmiddellijk indien u handelt in strijd met deze Gebruikersvoorwaarden. De Uitgevende Entiteit behoudt zich te allen tijde het recht voor om wat voor reden dan ook uw toegang tot deze Website te beëindigen, zonder kennisgeving. U stemt ermee in dat de Uitgevende Entiteit niet aansprakelijk is jegens u of enige derde voor beëindiging van uw toegang tot deze Website.

In aanvulling op enige bepaling die redelijkerwijs noodzakelijk is om het doel van deze Gebruikersvoorwaarden te bereiken of af te dwingen, blijven de volgende onderdelen van deze Gebruikersvoorwaarden van kracht (en in overeenstemming met hun voorwaarden) wanneer deze Gebruikersvoorwaarden beëindigd worden: Intellectueel Eigendom; uw licentie aan de Uitgevende Entiteit voor feedback of suggesties; Registratie, Wachtwoord en Beveiligingsinformatie; Beëindiging; Geen verklaring van Juistheid, Betrouwbaarheid en Volledigheid en geen Advies (no reliance); Geen Garantie; Beperking van Aansprakelijkheid; Vrijwaring en Toepasselijk Recht.

 

Geen verklaring van juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid (no reliance) en geen Advies

Hoewel de Uitgevende Entiteit al het redelijke heeft gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze Website juist is op het moment van publicatie, worden er geen uitdrukkelijke of impliciete verklaringen of garanties afgegeven met betrekking tot de juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van die informatie. Alle informatie, meningen, schattingen en content op deze Website worden door de Uitgevende Entiteit of haar externe content providers uitsluitend verstrekt voor informatie-, opleidings- en niet-commerciële doeleinden en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Tenzij dat is verboden op grond van het lokale recht ben u bij uitsluiting verantwoordelijk voor het beoordelen van de voordelen en de risico's die verbonden zijn aan het gebruik van die informatie, meningen, schattingen en inhoud.

De Uitgevende Entiteit verstrekt uitsluitend informatie over de producten van de Mondiale Dimensional-vestigingen. Voorts verkeert de onderneming niet in de positie om Niet-Professionele Cliënten (cliënten niet zijnde professionele cliënten of in aanmerking komende wederpartijen in de zin van de Richtlijn markten voor financiële instrumenten (MiFID) (2014/65/EU) en zoals gedefinieerd in het Handboek van de FCA) te adviseren over de specifieke omstandigheden en specifieke voordelen van beleggen in de producten.

NIETS OP DEZE WEBSITE VORMT EEN BELEGGINGS-, JURIDISCH, FISCAAL OF ANDER ADVIES, EN VAN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE MAG NIET WORDEN UITGEGAAN BIJ HET NEMEN VAN (BELEGGINGS) BESLISSINGEN. U DIENT RELEVANT EN SPECIFIEK PROFESSIONAL ADVIES IN TE WINNEN ALVORENS ENIGE BELEGGINGSBESLISSING TE NEMEN. De informatie op deze Website is niet gebaseerd op een afweging van de beleggingsdoeleinden, financiële situatie of specifieke behoeften van enige specifieke gebruiker van deze Website.

 

Geen Garanties

De informatie, meningen, schattingen en content op deze Website worden verstrekt zonder enige vorm van uitdrukkelijke of impliciete verklaring of garantie (daaronder begrepen doch niet beperkt tot verklaringen of garanties met betrekking tot de juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid daarvan).

De Uitgevende Entiteit aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid, en geeft geen enkele garantie, in verband met de ononderbroken of foutloze werking van functies op deze Website, het herstel van gebreken of de werking van deze Website of de servers die deze beschikbaar maken vrij van virussen of andere schadelijke componenten.

 

Beperking van Aansprakelijkheid

Voor alle toegestane gebruikers van de Website (anders dan Duitse inwoners):

Tenzij dat is verboden op grond van het lokale recht houdt niets in deze voorwaarden een beperking of uitsluiting in van de aansprakelijkheid van de Uitgevende Entiteit of van u in verband met bedrieglijke voorstelling of met overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van de Uitgevende Entiteit.

Voor Duitse ingezetenen:

Tenzij anders vereist op grond van toepasselijk recht, zal niets in deze Gebruikersvoorwaarden de Uitgevende Entiteit of uw aansprakelijkheid limiteren met betrekking tot frauduleuze voorstelling van zaken, overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt als gevolg van opzet of grove nalatigheid door de Uitgevende Entiteit.

In het geval van gewone nalatigheid is de aansprakelijkheid van de Uitgevende Entiteit of van u beperkt tot alleen die schade die te voorzien en gangbaar is in het geval van de schending van een contractonderhandeling waarvan de uitvoering essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en de naleving waarop u regelmatig kunt vertrouwen (wesentliche Vertragspflicht).

Voor alle toegestane gebruikers van de Website:

Met inachtneming van de voorgaande alinea's en voor zover maximaal is toegestaan op grond van het recht wijst de Uitgevende Entiteit hierbij elke aansprakelijkheid ontstaan door contractbreuk, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plicht of anderszins, van de hand voor verlies of schade, daaronder begrepen directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade (in elk geval daaronder begrepen doch niet beperkt tot: bedrijfsonderbreking, gederfde winst, gederfde opbrengsten, gederfde verwachte besparingen en/of verlies van goodwill) als gevolg van of in verband met:

 • de toegang tot of het gebruik van, of de onmogelijkheid van toegang tot of gebruik van, deze Website; of 
 • alle beslissingen die u neemt op basis van de informatie, meningen, schattingen en content die u ter beschikking worden gesteld via deze Website; of
 • alle Websites waartoe u toegang verkrijgt via of die worden aangeprezen op deze Website,

ongeacht of het desbetreffende verlies of schade in redelijkheid voorzienbaar is op de datum waarop u toegang verkrijgt tot deze Website en of de Uitgevende Entiteit op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid dat u dat verlies of die schade lijdt, en of deze het gevolg is van nalatigheid van de Uitgevende Entiteit of haar werknemers, hulppersonen of onderaannemers.

Let op: de belangrijke informatie in dit document houdt geen uitsluiting of beperking in van enige aansprakelijkheidsplicht jegens cliënten van de Uitgevende Entiteit uit hoofde van de Financial Services and Markets Act 2000 of uit hoofde van de regels van de FCA zoals neergelegd in haar Handboek.

Behoudens bovenstaande paragrafen is de totale gezamenlijke aansprakelijkheid van de Uitgevende Entiteit, haar gelieerde ondernemingen en licentiegevers, en functionarissen, directeuren, werknemers en agenten van de Uitgevende Entiteit en haar gelieerde ondernemingen en licentiegevers, en externe content providers voortvloeiende uit of verband houdende met deze Gebruikersvoorwaarden of het onderwerp ervan, en alles wat een dergelijke partij heeft gedaan of niet gedaan heeft in verband met voorgaande uit hoofde van contractbreuk, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plicht dan wel anderszins, beperkt tot € 500 (EUR).

Behoudens bovenstaande paragrafen is uw totale opgetelde aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruikersvoorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot uw verplichtingen tot onderstaande schadeloosstelling, uit hoofde van contractbreuk, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plicht dan wel anderszins, beperkt tot € 500 (EUR).

 

Vrijwaring

Tenzij dat is verboden op grond van het lokale recht verklaart u de Uitgevende Entiteit, de aan haar gelieerde entiteiten en haar licentiegevers, en de bestuurders, directeuren, werknemers en hulppersonen van de Uitgevende Entiteit en de aan haar gelieerde entiteiten en haar licentiegevers en externe contentproviders te zullen vrijwaren in verband met alle vorderingen, aansprakelijkheden, schade, verliezen of onkosten, daaronder begrepen (on)kosten van rechtsbijstand, als gevolg van of op enigerlei wijze verband houdend met (a) uw schending van deze Gebruikersvoorwaarden; (b) uw onrechtmatige of ongepaste toegang tot of gebruik van deze Website; (c) uw schending van enig recht van derden, inclusief maar niet beperkt tot enig recht op privacy, publiciteitsrechten of intellectueel eigendomsrechten; (d) uw schending van enig toepasselijk recht, de wet of andere regelgeving; (e) de toegang van en/of het gebruik van de Website door een andere partij met uw unieke gebruikersnaam, wachtwoord of andere geschikte beveiligingscode.

 

Toepasselijk recht

Het recht van de jurisdicties waar de Uitgevende Entiteit gevestigd is, is van toepassing op uw gebruik van deze Website en downloads daarvan en de werking van deze algemene voorwaarden. De rechtbanken van de jurisdictie waar de Uitgevende Entiteit statutair gevestigd is zijn bij uitsluiting bevoegd in verband met alle geschillen die mochten ontstaan als gevolg van uw gebruik van deze Website, in elk geval behoudens voor zover op grond van het toepasselijk recht het recht van het rechtsgebied waar de gebruiker zijn gewone verblijfplaats heeft van toepassing is.

Tenzij dat verboden is op grond van het lokale recht geldt dat, indien enige bepaling in deze voorwaarden onrechtmatig, ongeldig of om enigerlei reden onverbindend wordt geoordeeld, die bepaling geacht wordt te zijn afgescheiden en geen invloed te hebben op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen.

Deze voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de Uitgevende Entiteit en de gebruiker met betrekking tot het onderwerp hiervan. Deze Gebruikersvoorwaarden verstrekt geen rechten op grond van de Contracts (Rights of Third Party) Act 1999 om enige voorwaarde van deze overeenkomst af te dwingen.

Wanneer de Uitgevende Entiteit Dimensional UK is, kan sommige of alle inhoud op deze Website als een financiële promotie aangemerkt worden op basis van onderdeel S.21 van de Britse Financial Services and Markets Act 2000. Daarom is de inhoud van deze Website goedgekeurd voor publicatie in het Verenigd Koninkrijk door Dimensional UK, in haar hoedanigheid als een door de FCA-gereguleerde onderneming, (zij is bevoegd om dit te doen op basis van haar toestemming op grond van Deel 4A van de Britse financiële toezichtsregelgeving).